Х. Попов (гл. ред. и съст.), К. Чукалев, Я. Димитрова, Н. Кечева, М. Дамянов, Н. Иванова, Г. Грозданова (ред.). Поток през времето. Спасителни археологически проучвания по разширението на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД (=Национален археологически музей, Каталози, Supplementum 1). София, 2020. ISSN 2367-8860, ISBN 978-954-9472-94-3. 520 стр.

Книгата е каталог към временната изложба „Поток през времето“, представена в Националния археологически музей от 27 май до 19 септември 2021 г.. Изложбата показва част от многобройните находки, открити при разкопките на над 120 обекта по време на спасителните археологически проучвания по разширението на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Изложбата е съвместна инициатива на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките, „Булгартрансгаз“ ЕАД и консорциум „Аркад“, осъществена със съдействието на Министерство на културата, Българска академия на науките и 17 музея от страната: РИМ Варна, РИМ Велико Търново, РИМ Видин, РИМ Враца, РИМ Ловеч, РИМ Плевен, РИМ Разград, РИМ Русе, РИМ Шумен, Музей на мозайките – Девня, ИМ Ихтиман, ИМ Лом, ИМ Панагюрище, ИМ Павликени, ИМ Полски Тръмбеш, ИМ Провадия, ИМ Свищов.

Каталогът представя резултатите от едни от най-мащабните спасителни археологически проучвания през последните години – проучванията, свързани с реализирането на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД. За период от около година и половина (м. март 2019 г. – м. октомври 2020 г.) са проучени 120 археологически обекта, които попадат в трасето на газопровода, преминаващ през почти цяла Северна България, през територията на 11 области и землищата на 34 общини.

Каталогът е двуезичен, на български и английски езици. В него със статии са представени постигнатите резултати от археологическото проучване на повече от половината обекти по разширението на националната газопреносна мрежа. Чрез тези проучвания се придоби изключително важна научна информация за многобройни исторически периоди. Разкрити бяха различни по характер обекти от праисторията; много обекти, свързани с тракийската култура (ранна желязна епоха, класическа и елинистическа епоха); обекти от времето на римската епоха, Ранното и Късното средновековие, Османския период и Възраждането. Функционалните характеристики на проучените археологически останки са най-разнообразни – селища, плоски некрополи, надгробни могили, стопанства и производствени комплекси, големи фортификационни съоръжения и пр. от различни периоди, обхващащи хронологически диапазон от над 8000 години. В изложбата, както и в каталога се показват някои от най-интересните находки от избрани 63 археологически обекта.

Published: 2020-12-28